Norsk Helsenett

Norsk Helsenett SF er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Har Helsenettet noen verdi for meg?

De fleste av tjenestene som tilbys innenfor Helsenettet er laget for integrasjon i et elektroniske journalsystem. Her vil leverandøren av systemet være den som kan opplyse om hvilke tjenester i Helsenettet som kan leveres gjennom ditt system.

Felles for de fleste journalsystemene er at de har integrert elektronisk meldingsutveksling (EDI) hvor meldinger sendes kryptert gjennom Helsenettet fra avsenders pasientjournal og direkte inn i pasientjournal hos mottaker.

Meldingsutvekslingen er basert på definerte meldingsstandarder som basismeldinger (typisk henvisning/epikrise), pleie- og omsorgsmeldinger, samt dialogmeldinger. Dialogmeldinger er ikke knyttet til en konkret aktivitet i pasientforløpet og meldingen stiller mindre krav til standardisert tekst. Det finnes også andre meldingstyper som benyttes for sykemelding, oppgjørsmelding og behandlerkravmelding. Mer informasjon om andre aktuelle tjenester finnes på Norsk helsenett SF (NHN) sin hjemmeside www.nhn.no

Hvordan komme i gang med bruk av Helsenettet?

For å kunne ta i bruk Helsenettet må en tegne et medlemskap for den virksomheten man er tilknyttet. Ved inngåelse av medlemskap signeres en databehandleravtale med Norsk helsenett som gjør det mulig å utveksle person- og pasientopplysninger med alle andre medlemmer i Helsenettet uten å ha tilsvarende avtale direkte med hver enkelt kommunikasjonspart.

Et medlemskap medfører også en plikt til å oppfylle Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen). Normen er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. Normen har mange ulike faktaark og nyttige veiledere som kan hjelpe din virksomhet på veien til å oppfylle kravene. Mer informasjon om dette finnes på www.normen.no

Medlemsavgiften er regulert av hvilke tjenester som tilbys og ikke hvilke deler av tjenestetilbudet en faktisk benytter eller kan benytte. Medlemsavgiften er per i dag kr 1 247,- + mva. per måned. Som medlem av Helsenettet kan en benytte alle de tjenestene som journalleverandørene har integrert i journalsystemet.

Alle virksomheter som leverer helsetjenester i Norge kan tegne medlemskap i Helsenettet uavhengig av oppføring i Helsepersonellregisteret. Helsenettet har i dag cirka 7 000 medlemmer og opprettelse av medlemskap kan gjøres på NHN sin hjemmeside https://kunde.nhn.no/nykunde

Hvordan kobler jeg meg til Helsenettet?

I tillegg til medlemskapet i Helsenettet er det nødvendig med en tilknytning til det krypterte nettet. Her finnes det flere ulike alternativer for løsning, og journalleverandør eller IKT-driftspartner vil kunne være en god rådgiver for hvilken løsning som passer best for din virksomhet.

• Helsenettilknytning levert av ASP-leverandør (journalleverandør eller IKT-driftspartner)
• Helsenettilknytning levert via egen internettlinje (f.eks. via eksisterende internettlinje på klinikken
• Helsenettilknytning levert av Norsk helsenett SF

Mer informasjon og priser for de ulike alternativene finnes på https://www.nhn.no/medlemskap-ogtilknytning/tilknytning-og-pris

 

Ta kontakt med Norsk Helsenettet ved ytterligere spørsmål.

 

Ove Skare
Kundeansvarlig
Norsk helsenett SF